Beniers Badkamers

Algemene Leveringsvoorwaarden

Begrippen

Koper: Iedere (rechts)persoon die met de verkoper een overeenkomst wenst af te sluiten dan wel heeft afgesloten.
Verkoper: Beniers Badkamers, welke de verplichting heeft aanvaard tot het leveren van tegels, sanitair en aanverwante artikelen.
Materialen uit voorraad: Materialen welke in het magazijn op voorraad worden gehouden en welke direct worden afgeleverd.
Materialen op bestelling: Materialen welke voor de koper speciaal worden besteld of gereserveerd.

Artikel 1. Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Overeenkomsten worden pas van kracht na schriftelijke of elektronische bevestiging door de verkoper. Indien zodanig bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van 14 dagen voor zover de verkoper binnen die termijn door feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
 3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist zijn koper en verkoper hieraan gebonden.

Artikel 2. Prijswijzigingen

 1. Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voor rekening van de verkoper, met uitzondering van verhogingen door overheidsmaatregelen.
 2. Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

Artikel 3. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen:
  a. Materialen uit voorraad: de betaling dient 48 uur voor aflevering of bij aflevering te geschieden.
  b. Materialen op bestelling: van de verkoopprijs dient 30% te worden vooruitbetaald. Het
  resterende gedeelte dient 48 uur voor aflevering of bij aflevering te worden voldaan.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper gehouden 2% per maand over het uitstaande bedrag met een minimum van € 12,00 te vergoeden, alsmede alle eventuele
  gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten.

Artikel 4. Leveringstermijn

 1. Onder leveringstermijn van materialen op bestelling wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde termijn. De leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn is gesteld.
 2. Bij overschrijding van de bij benadering overeengekomen leveringstermijn kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper 3 weken na die ingebrekestelling de materialen nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 3. De leveringstermijn gaat in per datum van de opdrachtbevestiging als bedoeld in lid 2 van artikel 1 doch niet eerder dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetaling.
 4. Bij het uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de koper verplicht de verkoper zich de materialen op een nader overeengekomen datum af te leveren. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal 2 maanden.

Artikel 5. Bezorging

Beniers Badkamers bezorgt door heel Nederland, mits het afleveradres te bereiken is via normale onverharde wegen, dan wel een voldoende veilig gemaakt terrein (dit laatste ter oordeel van de chauffeur).

Artikel 6. Keuring

Bij aflevering dienen de materialen direct door de koper te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de verkoper. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt 48 uur.

Artikel 7. Vervoersrisico

Bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van de verkoper. Bij niet franco leveringen worden de materialen vervoerd voor risico van de verkoper doch op kosten van de koper. Afgehaalde materialen reizen voor risico en rekening van de koper.

Artikel 8. Aflevering

Aflevering geschiedt naast het transportvoertuig. Koper neemt aldaar de zaken in ontvangst.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde en nog niet volledig betaalde materialen blijven eigendom van de verkoper.

Artikel 10. Retourzendingen

Alleen onbeschadigde materialen uit voorraad, kunnen voor zover de verkoper betreffende materialen nog in voorraad houdt, worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele, onbeschadigde en complete verpakking tegen de betaalde prijs minus 25% als kosten vergoeding. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

Artikel 11. Tegels

 1. Nuance‐ en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteen producten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
 2. De verkoper staat er niet voor in, dat gezien de snelheid van de veranderingen van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen nabestelde tegels qua kleur en uitzondering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

Artikel 12. Annulering

De koper kan de opdracht tot levering van materialen op bestelling niet annuleren. Annulering van overige materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding van 20% van de verkoopprijs. Tenzij de koper de overeenkomst van levering ontbindt op grond van het gestelde in artikel 4 lid 2.

Artikel 13. Garantie en materiaalfouten

De verkoper is jegens de koper gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt. Wij kunnen nimmer voor vergoeding van eventuele geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien de goederen zijn geleverd onder enige fabriek‐ of importeursgarantie; de afhandeling van een beroep op garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabriek of importeur. Indien goederen, welke onder fabriek‐ of importeurgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor de verkoper ontstaan, aan de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Geschillen

 1. Alle met de verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij de verkoper er de voorkeur aan heeft de geschillen te laten berechten door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging koper.